Warunki przyjęcia

Procedura przyjęcia do DPS

Warunki przyjęcia określa procedura MOPS-1

Załączniki

 1. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania;
 2. Oświadczenia o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy / wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres
 3. Oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Sprawę załatwia

 1. Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie właściwa według miejsca zamieszkania wnioskodawcy:
  1. Filia nr 1 ul. Rzeźnicza 2, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy III, XIV, i XV Miasta Krakowa, tel.: 12 430-45-46, fax.: 12 430-45-46;
  2. Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 37, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IV Miasta Krakowa, tel.: 12 636-77-98, fax.: 12 636-75-24;
  3. Filia nr 3 ul. Powstańców Wielkopolskich 3, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IX, X i XIII Miasta Krakowa, tel.: 12 257- 00- 07, fax.: 12 257-00-08;
  4. Filia nr 4 os. Szkolne 34, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa, tel.: 12 425-75-64, fax.: 12 425-72-78;
  5. Filia nr 5 ul. Praska 52, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy VIII Miasta Krakowa, tel.: 12 269-05-54, fax.: 12 266-82-75;
  6. Filia nr 6 ul. Dietla 64, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy I i II Miasta Krakowa, tel.: 12 423-23-15, fax.: 12 422-17-74;
  7. Filia nr 7 ul. Słowackiego 46, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy V, VI i VII Miasta Krakowa, tel.: 12 632-00-22, fax.: 12 632-66-20;
  8. Filia nr 8 ul. Jerzmanowskiego 37, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XI i XII Miasta Krakowa, tel.: 12 659-12-68, fax.: 12 659-21-60;
  9. Filia nr 9 os. Teatralne 24, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVI i XVII Miasta Krakowa, tel.: 12 644-76-09, fax.: 12 644-80-34.
 2. Dział Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie os. Teatralne 24, tel. 12 425-78-09, fax. 12 643-07-06.

 

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

 1. Protokół z ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy lub pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.
 3. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy / wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres.
 4. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi.
 6. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez wnioskodawcę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 7. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 8. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze wskazaniem występujących schorzeń (oryginał) oraz kserokopie innej dokumentacji medycznej potwierdzającej występowanie schorzeń przewlekłych, uzasadniających objęcie pomocą w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej (np. karty informacyjne ze szpitala).

 

Opłaty
Postępowanie nie podlega opłatom.

Forma załatwienia
Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia w formie skierowania do domu pomocy społecznej.

Termin załatwienia
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Rodzinny wywiad środowiskowy.
 2. Pisemna zgoda klienta lub jego przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku zgody - postanowienie sądu o umieszczeniu "bez zgody".
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy / wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres.
 5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez wnioskodawcę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 6. Rodzinne wywiady środowiskowe przeprowadzone u osób zobowiązanych do opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych.
 7. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 8. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze wskazaniem występujących schorzeń (oryginał) oraz kserokopie innej dokumentacji medycznej potwierdzającej występowanie schorzeń przewlekłych, uzasadniających objęcie pomocą w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej (np. karty informacyjne ze szpitala).
 9. Kwestionariusz ankiety oceniającej zasadność przyznania pomocy w formie skierowania do domu pomocy społecznej.
 10. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację wnioskodawcy.

 

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14. Odwołanie nie podlega opłatom.

Tu znajdziesz

Stowarzyszenie

 
Stowarzyszenie na rzecz DPS Kluzeka „Być” w Krakowie oraz ludzi w podeszłym wieku jest organizacją pozarządową powstałą w 2000 roku. Celem organizacji jest wspieranie ludzi w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie otoczyło szczególną troską i opieką niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy społecznej ul. Kluzeka 6 w Krakowie.
 
 

Fundusze Europejskie

 
 
 

Nasze strony

Blog
Być
Facebook
Youtube